Stížnost na soud

Od: Datum: 21.11.16 21:59 odpovědí: 17 změna: 06.12.16 09:44

Nejsem advokát, avšak jsem přesvědčen, že soud při svém rozhodování v občanskoprávním řízení porušil zákon. Existuje nějaká možnost mimo odvolací řízení a mimo dovolání podat stížnost na postup soudu?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 21.11.16 22:03

Ne není. Musíte být účastníkem řízení a Vaše právo je právě odvolání, kde uvedete důvody. To následně soud vyšší instance zhodnotí a buď Vám dá za pravdu nebo ne.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 22.11.16 09:41

A nemohl by pomoci ombudsman? Ten má přece chránit občany před zvůlî státnîch orgánů! Nebo snad v občanskopràvnîm řízení nenî nikdo, kdo by obdobně jako v trestnîm mohl podat stíźnos pro porušení zákona?

Od: soud
Datum: 22.11.16 17:57

Nedělej si iluze o českých soudech. Nestačí ti případ slepého důchodce proti němuž soud i odvolací soud vedli exekucí, že neměl jízdenku, přestože se vědělo, že ze zákona jízdenku nepotřebuje. Rozsudek teprve zrušil Ústavní soud. A co na to pan ministr. Místo toho, aby takové neschopné soudce odvolal, tak prohlásil. "Naše soudy se teprve učí."

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 23.11.16 21:17

Díky za povzbuzení*hi* Pokud by zde byl nějaký rádce znalý práva, tak bych se ho rád zeptal na několik věcí, které jsem poznal jako obecný zástupce nemajetného kamaráda, kterému sousedka ukradla pomocí soudu kus pozemkové parcely.

1) Jak může soudce nařídit žalovanému zaplatit jako náhradu nákladů řízení odměnu znalci za posudek, na který nebyla složena záloha? V OSŘ je totiž ustanovení, které říká, že náklady na znalecké posudky, na které nebyla složena záloha, hradí stát.

2) Jak může soudce rozhodovat o velikosti výměry pozemku v m2, když mu to podle zákona nepřísluší?

3) Jak může soudce přiznat žalobci existenci dobré víry ve vlastnictví části sousedova pozemku, když

- se jedná o 125 m2, které chce žalobce připojit ke svému pozemku o výměře 700 m2

- žalobce 8 let po zakoupení pozemku o výměře 700 m2 nechal tento úředně vyměřit a vyhotovit geometrický plán, na kterém byl tento pozemek z určitého stavebního důvodu zmenšen o 7 m2. Na tomto geometrickém plánu byla zcela zřetelně vyznačena hranice tohoto 700 metrového pozemku, takže žalobce nemohl být v dobré víře, že mu patří ještě další část sousedova pozemku. Tento geometrický plán je součástí spisu.

Z těchto skutečností jsem poznal, že spravedlnost a zákony v této zemi spolu vůbec nesouvisí a pro soudce neplatí : Co je psáno, to je dáno *ee*

Děkuji předem někomu za odpověď.

Od: soud
Datum: 23.11.16 22:16

Nějak moc záhad. Ty zálohy je asi míněno jinak. Náklady platí kdo prohraje pokud mu nejsou odpuštěny. Ve výjimečných případech je platí druhý účastník.

Co na to odvolací soud.

Ano pozemek mohu nabít v dobré víře pokud jsem v té dobré víře alespoň 10 let

Součástí rozsudku musí být nějaký geometrický výměr kde jsou vyznačena vlastnická práva. Pokud by soud pravomocně rozhodl že jeden z účastníků vydržel část pozemku druhého účastníka pak se na základě pravomocného rozsudku vlastnická práva změní a geodesie by je měla vyznačit nejen na papíře, ale i pevnými prvky v terénu.

Pokud rozporujete, že se soud řádně nezabýval desetiletou dobou vydržení v dobré víře a pravomocně rozhodl již odvolací soud pak zbývá jen Ústavní stížnost na nespravedlivý proces. Tu musí podat advokát.

Pro jistotu podat současně i Dovolání k NS. Nedá se věřit ani ÚS. Znám případy kdy ÚS zamítl stížnost, že nebyly vyčerpány všechny možnosti, to jest nebylo podáno Dovolání. Naopak v jiném případě byla stížnost zamítnuta, že podáním Dovolání byla prošvihnuta lhůta k podání ÚS stížnosti.

Takže pozor na lhůty. Běží od právní moci rozsudku.


doplněno 23.11.16 22:21:

Ovšem nechápu proč se žalovaný o tu část svého pozemku dlouhou dobu nestaral a používala jej sousedka. To neměl tu část oplocenou, tu svoji část neryl, nesekl trávu a podobně


doplněno 23.11.16 22:34:

Myslím že ta doba se sčítá. Pokud sousedka pozemek zakoupila a po osmi letech dostala do ruky geometrivký plánek a při tom již předchozí majitel pozemek užíval v dobré víře tak to může být již více než deset let. Museli by předešli majitelé u soudu dosvědčit, že věděli že část užívaného pozemku není jejich. Popřípadě že na to kupujícího upozornili.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 24.11.16 15:05

§ 141 OSŘ

(1) Lze-li očekávat náklady důkazu, který účastník navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených anebo v jeho zájmu, uloží předseda senátu tomuto účastníku, není-li osvobozen od soudních poplatků, aby před jeho provedením složil zálohu podle předpokládané výše nákladů, jinak nelze důkaz navrhovaný účastníkem provést, o tom musí být účastník poučen.

Ten znalecký posudek si vymyslel sám soudce, takže odst. 1 pro něj asi neplatí.

(2) Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou, jakož i hotové výdaje ustanoveného zástupce, který není advokátem, a náklady spojené s tím, že účastník jedná ve své mateřštině nebo se dorozumívá některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, platí stát.

Tento odstavec pojednává obecně o všech důkazech, takže by pro náš případ měl platit.

Co je na tom záhadného? Znalecký posudek byl vypracován, aniž na něj byla složena záloha. Soudce při vyhotovení rozsudku na ty náklady úplně zapomněl a tak dodatečně doplnil rozsudek usnesením, že účastníci jsou povinni zaplatit každý 1/2 znalečného jako soudní náklady. Uvedl tam možnost se odvolat souběžně i proti celému rozsudku. Tak jsme se odvolali, ale odvolací soud rozsudek i s dodatečným usnesením potvrdil. Soudce asi studoval v Plzni*ee*

Jinak původní majitelé již zemřeli a jejiczh vnučka dosvědčila, že babička věděla, že seká trávu na sousedově pozemku. Ani to soudci nestačilo, nasadil na nás tzv. koncentraci a vyslechl účastníky řízení až na závěr dokazování, kdy už výpovědi neměly takovou váhu jako při prvním jednání.

Fakt je, že si tam žalobci postavili plot a soudce kamarádovi neuvěřil, že proti tomu protestoval.

Předpokládám, že rozhodnutí o odvolání nábývá právní moci dnem doručení a dovolání nemá odkladný účinek (v rozsudku o tom není zmínka) a tak jsme všechny náklady řízení ve lhůtě do 3 dnů uhradili. Dál asi nebude mít cenu něco podnikat, protože by to znamenalo platit advokáta a 10 000 Kč soudní poplatek za dovolání. Ale dobrý pocit z jednání našich soudců nemáme.

Datum: 26.11.16 22:12

Žijeme v právním státě. Soudu není nikdo nadřazený, ani tedy žádný ombudsman nebo někdo podobný.

Opravné prostředky existují a těmi jsou, jak jsem již uvedl, odvolací soud. Pokud ten rozsudek potvrdí, tak již běžný opravný prostředek neexistuje. Jedině se můžete obrátit na ústavní soud, pakliže jste přesvdčen, že došlo např. k porušení práva na spravedlivý proces nebo jiné porušení ústavních práv.


doplněno 26.11.16 23:38:

Ústavní stížnost můžete podat jako fyzická osoba. Podmínkou je, že musíte být účastníkem řízení, kterého se stížnost týká. Samotnou stížnost musí sepsat advokát, kterého si vyberete. Všechny potřebné informace máte uvedeny zde http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti/


doplněno 26.11.16 23:46:

Jinak před samotnou ústavní sížností je ještě k dispozici dovolání a případně podání návrhu na obnovu řízení. Každopádně toto už musíte konzultovat s právníkem. Jsou tam různé podmínky, které je nutné splnit.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 26.11.16 23:06

Kolik stojí to "obrácení se na Ústavní soud"? A mohu se tam obrátit jako občan bez právnického vzdělání?

Od: soud
Datum: 27.11.16 01:09

Jen nerozumím to jako žalobci získali ten pozemek na základě institutu vydržení. A co původní majitel. Ten se o ten svůj kus pozemku vůbec nestaral a nechal sousedy si tam dělat co chtějí a vůbec ho to nezajímalo. Vždyť je to 10 let.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 27.11.16 14:48

Bylo tam staré oplocení, které nebylo na skutečné hranici pozemku. Předchůdce žalobců sekal trávu za tím oplocením jako výprošek a nechal za to parkovat ve své garáži auto otce kamaráda (žalovaného). Když se oplocení rozpadlo, tak žalobci na jeho místě začali stavět nový plot a uváděli, že je jako provizorní, tak s tím kamarád souhlasil, avšak upozornil je, že hranice je jinde, než se staví plot. Po uplynutí 8 let od zakoupení nechali žalobci sporný pozemek vyměřit a vyhotovit geometrický plán, ve kterém byla část kamarádova pozemku označena novým parcelním číslem. O změnu v katastrální mapě však nezažádali. Po uplynutí 10 let začali žalobci útočit na Katastrální úřad, že je v katastru chyba a že je jejich pozemek špatě vyměřen. Ve správním řízení byl jejich návrh i po odvolání zamítnut. Tak podali návrh soudu, aby jim uznal vydržení části kamarádova pozemku. Při tom tvrdili, že si nikdy nebyli vědomi skutečného průběhu hranice svého pozemku, o kterém se v dobré víře domnívali, že ho zakoupili až k původnímu plotu. To však byla průhledná účelová lež, neboť geometrický plán, který si objednali po 8 letech od zakoupení nemovitosti jim skutečnou hranici jejich pozemku zřetelně ukazoval. Soudce jim šel neskutečně na ruku, vyslechl 2 svědky bez účasti žalovaných, využil ustanovení o nějaké koncentraci řízení, takže výslech účastníků provedl až na konec dokazování a pak poukazoval na rozpory mezi tím, co řekli na prvním jednání. Uznal žalobcům jejich dobrou víru a přiznal jim vlastnictví k části kamarádova pozemku. Při tom soudce porušil zákon ve 2 případech :

1) Přikázal účastníkům nahradit náklady na znalecký posudek, ačkoliv na tento pposudek nebyla složena záloha.

2) Rozhodoval o plošné výměře pozemkových parcel, ač mu to podle zákona nepřísluší.

To však nevadilo ani odvolacímu soudu a celý rozsudek soudu 1. stupně potvrdil.

Takže jen blázen by podával dovolání za 10 000 Kč, když už 2 soudci svorně porušili zákon, tak ho může porušit i ten třetí.*bum*

Datum: 27.11.16 18:42

Obrátit se na ÚS můžete, ale stížnost zamítne, je zapotřebí právníka cena od 5 tisíc českých výše, pokud v okolí právníka neseženete, obraťte se na Advokátní komoru, ta právníka přidělí, možná nebude špičkový, ale právník to bude

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 27.11.16 23:06

Když už předem víme, že to zamítnou, tak nemá význam ústavní stížnost podávat. Není při ministerstvu spravedlnosti nějaký útvar justičního dozoru, který by šetřil případy, kdy soudce evidentně porušil zákon? Kdo má právo popohnat soudce před kárný senát?

Datum: 28.11.16 09:28

Pouze lze odvolání, námitka podjatosti, průtah řízení, chování soudců

Ohodnoceno: 0x
 

 

Datum: 30.11.16 16:26

Takže soudce ,může zcela beztrestně porušit zákon při svém rozhodování? Ministru spravedlnosti by to nevadilo, kdyby se o tom dozvěděl? A státnímu zástupci je to také lhostejné?

Od: soud
Datum: 30.11.16 19:06

Ano může s tím se smiřte. A jak porušil. Někdo si postaví plot jinde, nestará se o to a neprokáže že soused 10 let užíval pozemek mimo dobrý úmysl

Ano výměru musí určit geodesie. Pokud takhle soud nepostupoval, podejte Ústavní stížnost. A ten Vám to zamítne, že jste nevyužili Dovolání

Tady prdlajs vyřešíte. Brečíte nad rozlitým mlékem a lhůty ubíhají. Jsou krátké a pak nenadeláte nic.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 05.12.16 21:42

Nebrečím, jen jsem se chtěl informovat o možnostech mimo dovolání. Pokud soudce může zcela běžně a beztrestně porušovat zákon, tak se spravedlnost rozchází se zákonností a tím pádem nežijeme v právním státě. Už jsem se s tím smířil a s českým soudem už nechci mít nic společného.

Datum: 06.12.16 09:44

Pokud jste si jistý, že nežijete v právním státě, možno se obrátit na Evropskou Komisi do Bruselu

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.