Vydržení části sousedovy pracely

Od: Datum: 27.09.14 10:42 odpovědí: 25 změna: 14.10.14 19:04

V roce 2000 byla provedena v obci transformace katastrálního operátu na katastrální digitální mapu. Majitelé pozemků na obecním úřadě podepsali listiny, kde potvrdili, že jsou se změnami operátu seznámeni a že s nimi souhlasí.V roce 1999 zakoupili manželé S. nemovitost se zahradou. V roce 2009 začali stavět oplocení, které nesouhlasilo s hranicemi pozemku. Majitel dotčeného pozemku se proti tomu ohradil. Manželé S. tedy podali stížnost na KÚ s žádostí o opravu hranice pozemku, která byla zamítnuta. Vzhledem k nesouhlasu manželů S. s tímto zamítnutím, zahájil KÚ v této věci správní řízení a rozhodl, že se hranice měnit nebude, že je správná. Manželé S. se odvolali a Katastrální Inspektorát jako odvolací orgán potvrdil vydané rozhodnutí. Manželé S. ale nehodlali respektovat tento výsledek správního řízení a podali na majitele sousedního pozemku žalobu na vydržení části pozemkové parcely. K tomu jako důkaz předložili geometrický plán, který jim na objednávku a podle jejich přání vyhotovil oprávněný geodet. V rozporu s vydaným pravomocným rozhodnutím KÚ však se na tomto GP objevilo úřední razítko KÚ včetně poznámky, že KÚ souhlasí s označením nově vzniklé parcely za účelem zapsání do katastru !

Poradí někdo, jak se proti tomuto postupu účinně bránit?

doplněno 16.12.14 15:13:

Dnes soudce zadal vypracování znaleckého posudku, který spočívá v porovnání dvou geometrických plánů provedených na objednávku žalobců. V odůvodnění píše, že vzhledem ik tomu, že je znalecký posudek zadáván ve prospěch žalované, tak jí současně ukládá zaplatit zálohu na odměnu znalci. Dále se v poučení uvádí, že pokud nebude záloha zaplacena, tak nebude moci být důkaz znaleckým posudkem proveden

Může soudce předem říci, v čí prospěch výsledek znaleckého púosudku bude?

Máme zálohu zaplatit, aby se znalecký posudek vyhotovil?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 27.09.14 19:51

Píšete, že manželé S. podali tzv. určovací žalobu na určení vlastnického práva k vydržené části pozemku. V jaké fázi se tato žaloba nachází? Některé věci mně v dotazu nesedí, proto se ptám, probíhá u soudu nějaké soudní řízení?

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 29.09.14 18:16

Soudní řízení už probíhá, soudce dokonce provedl ohledání na místě, kde se parcely nacházejí a při tom poradil žalobcům, aby si nechali vypracovat nový geometrický plán s vytýčením části, o které se domnívají, že jim patří a aby změnili petit žaloby. To také před týdnem udělali a soudu ten GP předložili jako důkaz. Když vidíme, jak jim jde soudce na ruku, tak máme strach, že prohrajeme, přes to, že jen trváme na stávajících údajích v katastru.

Datum: 29.09.14 18:38

Podstata vydržení se "točí" okolo dobré víry a uplynutí zákonem stanovené vydržecí doby, zde 10 let. Geometrický plán má vliv na petit, nikoliv na samotnou podstatu vydržení. Stačí, aby jeden svědek prokázal, že během těch 10 let na žalobce či jejich právní předchůdce "houkl"přes plot, že ten pozemek není jejich. A je po dobré víře. Pokud takového svědka máte,pomůže Vám to velmi zásadně. Pak je ona 10letá lhůta, je otázkou, zda skutečně uplynula plná vydržecí lhůta, počne běžet od okamžiku, od něhož si právní předchůdce žalobce domnívali (na základě nějaké listiny), že je pozemek jejich.

Ohodnoceno: 4x
 
Datum: 29.09.14 19:57

Jedna svědkyně už vypověděla, že právní předchůdce žalobce (babička svědkyně) jí řekla, že si je vědoma toho, že seká trávu také na části sousedova (žalovaný) pozemku. Stačí to?

Datum: 29.09.14 22:03

To je docela důležité svědectví a ano, mohlo by založit přerušení dobré víry, a tudíž nemožnost vydržení cizího pozemku. Ale může se stát, že s tímto svědectvím uspějete až u Nejvyššího soudu. Nicméně, šance tady je, to rozhodně.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 06.10.14 06:13

Ještě bych se chtěl zeptat na promlčecí lhůtu. Běží nějaká promlčecí lhůta práva podat žalobu na vydržení od okamžiku, kdy se manželé S. prokazatelně dozvěděli, že užívají část cizího pozemku?

Datum: 06.10.14 07:20

ne, vlastnické právo se nepromlčuje, vydržení vlastnického práva se manželé S. mohou domáhat kdykoliv.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 06.10.14 16:36

Díky moc. Ještě otázka : V rámci změny katastrálního operátu na digitální katastrální mapu (DKM) bylo na Obecním úřadě vyvěšeno oznámení, že všichni majitelé nemovitostí mají možnost se seznámit s obsahem DKM a vznést případné námitky. Manželé S. žádné námitky nepodali. Dá se z tohoto faktu dovodit, že se seznámili s reálným stavem a že si tudíž museli být vědomi, že užívají část cizího pozemku? Tedy dobrá víra by byla popřena.

Datum: 07.10.14 09:43

V době vyvěšení oznámení tam manželé S. bydleli nebo tam ještě žili jejich právní předchůdci? Oznámení bylo vyvěšeno pouze na úřední desce nebo bylo i doručováno (třeba obyčejně, hozením do schránky)? Bylo toto oznámení hlášení třeba v místním rozhlase nebo součástí tehdejšího místního plátku? Tady hodnotu tohoto důkazu musí posoudit soud, osobně si nemyslím, že to je silný důkaz (ten svědek je silnější a myslím si, že rozhodující důkaz), ale v každém případě trvejte na tom, že veřejným oznámením byla dobrá víra přerušena. Víc k tomu učinit nemůže než trvat na tomto tvrzení.

Ohodnoceno: 2x
 
Datum: 07.10.14 18:50

V době oznámení už byli manželé S. 2 roky vlastníky sousední nemovitosti. Zcela určitě bylo vystavení nově pořízené DKM ohlášeno obecním rozhlasem a vyvěšeno na úřední desce. Manželé S. však bydlí trvale v jiné obci, jedná se o rekreační objekt. Naopak žalovaní vlastníci, kterým hrozí ztráta části pozemku vydržením, žijí v obci trvale.

Datum: 07.10.14 19:41

Na začátku dotazu uvádíte: "V roce 2000 byla provedena v obci transformace katastrálního operátu na katastrální digitální mapu. Majitelé pozemků na obecním úřadě podepsali listiny, kde potvrdili, že jsou se změnami operátu seznámeni a že s nimi souhlasí." Chápu to dobře, že manželé S. tyto listiny nepodepsali? A ještě jedna věc: na začátku každého soudního jednání by soudce měl přednést svůj předběžní právní názor na věc a poučit účastníky řízení o povinnosti tvrzení a důkazní (§ 118 odst.2 z.č.99/1963 Sb., občanský soudní řád):

2) Po provedení úkonů podle odstavce 1 předseda senátu sdělí výsledky přípravy jednání a podle dosavadních výsledků řízení uvede, která právně významná skutková tvrzení účastníků lze považovat za shodná, která právně významná skutková tvrzení zůstala sporná a které z dosud navržených důkazů budou provedeny, popřípadě které důkazy soud provede, i když je účastníci nenavrhli.

Toto ustanovení se odborně vykládá tak, že soud má účastníkům po přednesu jejich procesních stanovisek vyjevit nejen svůj předběžný náhled na projednávanou záležitost , ale i jim sdělit, které skutečnosti hodlá dokazovat.

Sdělil soudce účastníkům řízení po přednesení žaloby svůj předběžný náhled na věc? Nebo se vůbec nevyjádřil?

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 08.10.14 18:19

Soudce se nás na začátku jednání jen zeptal, zda trváme na projednání této záležitosti, když náklady řízení již dosahují 20 tisíc Kč. Žalobci řekli, že trvají a my jsme také řekli, že chceme, aby se věc rozhodla. Svůj předběžný náhled na věc soudce vyjádřil tak, že může rozhodnout tak i onak:o))

Pokud jde o podepsání těch listin v souvislosti s přeměnou operátu na DKM, tak ty podepsali předchozí majitelé pozemku, bylo to těsně před jeho prodejem.

Datum: 08.10.14 19:04

Ptala jsem se, protože mně to časově nehraje. V roce 1999 koupili manželé S. pozemek a v roce 2000 probíhala DKM. Ale listiny, v souvislosti s přeměnou operátu na DKM, byly podepsány těsně před prodejem pozemku, který koupili manželé S, tedy v roce 1999? Ptám se proto, jestli časově opravdu uběhla ona případná 10letá lhůta k vydržení pozemku. Mimochodem, procentuelně, cca, o jaký kus pozemku se má jednat (myslím ten, který je předmětem sporu - vydržení)? Máte u sporu advokáta? Jaké vznesl obranné námitky?

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.10.14 22:12

Advokáta můj přítel nemá, já jsem jeho zplnomocněný zástupce, protože na advokáta nemá peníze. V katastru má pozemek mého přítele výměru 308 m2 a na novém geometrickém plánu zhotoveném podle přání žalobců má pouze 158 m2.

Časově je to tak, že žalobci koupili pozemek v roce 1998 a v roce 2000 se ke vzniku DKM nevyjádřili.

Žalovaní si však nechali v listopadu 2000 vyhotovit na geodezii kopii katastrální mapy, na které je vidět, že hranice pozemku jde mimo staré oplocení.S tím šli za žalobci, ale byli odmítnuti.

Vzhledem k tomu, že žalobci zahájili práce na stavbě nového oplocení, které nerespektovalo plané hranice pozemků, nechali si tedy žalovaní v roce 2009 vyhotovit geodetem vytyčovací náčrt hranic svého pozemku, kdy geodet také vyznačil v terénu platné hranice dřevěnými kolíky. S tím byli seznámeni i žalobci.

V odůvodnění rozhodnutí KÚ, kterým se zamítá jejich žádost o opravu údajů (výměry) v DKM se uvádí, že se "nelze s úspěchem dovolávat s odstupem času rozdílu mezi výměrou uvedenou v katastru v době nabytí pozemku a později určenou a vypočtenou výměrou - s odvoláním na Usnesení NS ČR ze dne 8.8.2007 sp.zn. 30Cdo 2552/2006.

Podle mého názoru právní předchůdci žalobců si byli vědomi, že užívají část cizího pozemku ( viz svědectví vnučky) a jednalo se tedy o tzv. výprošek, s kterým žalovaní souhlasili, neboť se jednalo ze strany právních předchůdců žalobců pouze o sekání trávy. Prodejem pozemku žalobcům se však využití výprošku podstatně změnilo, neboť žalobci osázeli výprošek smrkovým porostem, který začal pozemek žalovaných výrazně zastiňovat. Žalovaní si tedy nechali v roce 2000 zhotovit vyměřovací náčrt od geodeta a na základě toho oznámili žalobcům, že užívají část jejich pozemku.

Nové oplocení však nebudovali, neboť na to neměli finanční prostředky. Teprve v roce 2010, když žalobci začali na jejich pozemku stavět přes 2 m vysokou prkennou neprůhlednou ohradu jako plot bez příslušného povolení a smrčky již dosáhli neúnosnou výši, podali žalovaní stížnost na stavební úřad. Ten dal výzvu žalobcům, aby plot odstranili jako nepovolenou stavbu a když žalobci výzvu nerespektovali, tak zahájil správní řízení a vydal rozhodnutí, ve kterém uložil žalobcům povinnost odstranit nepovolenou stavbu plotu. Žalobci se odvolali ke Krajskému úřadu, který po roce věc vrátil stavebnímu úřadu s právním názorem, že je třeba před rozhodnutím vyřešit tzv. předběžnou otázku a sice vlastnická práva k pozemku. Na to vydal stavební úřad žalobcům termínovanou výzvu, aby podali soudu návrh na určení jejich vlastnických práv. Žalobci to tedy učinili koncem roku 2013. Nejprve se v petitu žaloby odvolávali na vlastnictví nějaké pracely, jejíž číslo ani nebylo v současně platné DKM, ale pak na radu soudce ( dal jim tu radu při místním šetření, slyšel jsem to na vlastní uši) si nechali vyhotovit nový geometrický plán, který jim potvrdil KÚ rukou oprávněného geodeta, na kterém vyčlenili z pozemku žalovaných samostatnou parcelu s novým číslem a změnili petit žaloby v tom smyslu, že chtějí, aby soud určil, že jsou jeho vlastníky. Soudce jim usnesením petit žaloby změnit povolil a nezapomenu jak samolibě oznámil, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Stačilo by tedy podat důkaz o tom, že žalobci byli již v roce 2000 informováni žalovanými o tom, že užívají část jejich pozemku?

Datum: 09.10.14 07:35

Podle toho, co popisujete, je situace spíše na straně Vašeho přítele. Co se týče geometrického plánu:

"judikatura dovolacího soudu vydržení vlastnického práva k nemovitosti připouští v nejzazší míře v souvislosti s tzv. domnělým právním důvodem. Právní důvodem vydržení ovšem nemůže být geometrický plán, znalecký posudek, projektová dokumentace.." - Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2659/2011

Co se týče výměry zakoupeného a vydrženého pozemku - čím větší je výměra vydrženého pozemku oproti koupenému, tím nižší je šance na jeho vydržení. Logicky, kupuji-li pozemek o určité výměře a následně užívám pozemek o výměře například větší než 50% kupovaného, tak těžko prokážu, na základě jakého právního titulu jsem tak v dobré míře činil. Dobrá víra - téměř nula. Tu výměru taky namítněte.

"Jedním z hledisek pro posouzení omluvitelnosti omylu držitele je v takovém případě i poměr plochy koupeného a skutečně drženého pozemku. Dobrá víra držitele musí být posuzována i z hlediska, zda držitel při zachování náležité opatrnosti, kterou lze s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu po každém subjektu práva požadovat, měl nebo mohl mít pochybnosti, že plocha (výměra) držených pozemků odpovídá ploše uvedené v kupní smlouvě -

Podle konstantní judikatury omluvitelný omyl, a tedy i oprávněnou držbu, nelze vyloučit ani v případě, že výměra drženého pozemku dosahuje až 50 % výměry pozemku koupeného, výjimečně i více, například půjde-li o pozemek nepravidelného tvaru v nepřehledném terénu, nebo držitel byl do omylu uveden znalcem. Je vždy třeba, aby tu byly okolnosti, které svědčí pro objektivní dobrou víru držitele; čím menší je poměr mezi pozemkem skutečně nabytým a pozemkem drženým, tím více je třeba klást důraz na okolnosti způsobilé objektivně vyvolat omluvitelný omyl ohledně výměry držených pozemků. Pro posouzení, jaký poměr ploch nabytého a skutečně drženého pozemku vylučuje dobrou víru nabyvatele o tom, že drží jen nabytý pozemek, nelze stanovit jednoznačné hledisko. Každý případ je třeba posoudit individuálně.
Lze souhlasit s dovolatelem, že právní předpis neukládá povinnost ověřit rozlohu nabývaných pozemků; nicméně dovolací soud již dříve konstatoval: Kupuje-li někdo pozemek, patří k běžným a zachovávaným zvyklostem, že se seznámí s jeho výměrou. Případ, kdy někdo kupuje pozemek, aniž by znal jeho výměru, je naprosto výjimečný a rozhodně zde nejde o zachování obvyklé opatrnosti, kterou lze po každém požadovat. - Usnesení NS 22 Cdo 1384/2010 ze dne 25.1.2012"

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 10.10.14 13:27

Díky moc za odpověď. A co kdybych na příštím jednání soudu předložil takové "vyjádření žalovaných k rozhodným skutečnostem zjištěným při jednání"? Představoval bych si to tak, že bych nakreslil časovou osu, kde bych vyznačil velkými písmeny časové body představující rozhodující události. K těmto jednotlivým bodům bych pak podal v legendě vyjádření o jejich vlivu na dobrou víru žalobců? Z té časové osy by bylo zřejmé, že neexistuje 10 leté období, v jehož průběhu žalobci užívali část přítelova pozemku v dobré víře, že ho vlastni.

Datum: 10.10.14 18:58

Souhlas, ale raději to doporučuji předložit tak 10 dní předem soudu, ať soudce u jednání nevyskakuje. A určitě vypíchněte procentuelní výši pozemku s tím, že výměra vydrženého pozemku je oproti zakoupenému pozemku v takové výši, že již na první pohled je zcela zřejmé, že vydržený pozemek nemohl být předmětem koupě.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 13.10.14 18:27

A mohu to tomu soudci poslat jako přílohu e-mailové zprávy? Soud mi také posílá protokoly o jednání e-mailem.

Datum: 14.10.14 13:53

Raději ne, nemáte-li datovou schránku, určitě zprávu zašlete na doručenku. Doklad o doručení si vytiskněte ze sledování zásilek: http://www.ceskaposta.cz/uzit…ledovani-zasilek-track-trace.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 14.10.14 14:37

Tak to děkuji, pošleme to na doručenku. O tom webu pro sledování zásilek jsem nevěděl. A máme to poslat ve 2 vyhotoveních?

Datum: 14.10.14 19:04

Ano, soud jedno přepošle žalobcům.

Ohodnoceno: 0x
 

 

Od: buss
Datum: 29.09.14 23:05

Jedná se o dvě věci, místo stížnosti měli S. si nechat vypracovat nové zaměření pozemku (nebo vlastník pozemku). To bude KÚ respektovat. U soudu prokázat, že pozemek po stanovenou dobu nedrželi, nebyli v dobré víře, že mohli mít pochybnosti, že je jejich. Též je otázkou, co jejich předchůdce. Mrkněte na rozsudek NS 22 Cdo 4663/2010. OZ jste určitě načetli.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 01.10.14 16:11

Radíte manželům S. nebo mně? Jak může oprávněný geometr potvrdit v rozporu s pravomocným rozhodnutím KÚ geometrický plán, na kterém jsou změněny hranice pozemku? Ve výroku rozhodnutí KÚ se jednoznačně říká, že hranice toho pozemku jsou správné, že souhlasí s DKM a že se měnit nebudou !

Od: buss
Datum: 07.10.14 19:33

A co tak může KÚ odpovědět, když má k dispozici mapu? Podám žádost, přiložím doklady a provede se vklad. KÚ může provést revizi, nebo provést opravu na návrh, a to je ONO. Nehledě na povinnosti vlastníka nemovitosti.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.10.14 18:22

Už jsem zde psal, že KÚ ve správním řízení rozhodl, že opravu katastrální mapy dle žádosti žalobců neprovede. Ti považují rozhodnutí KÚ za cár papíru a snaží se výsledek správního řízení anulovat soudním rozhodnutím o vydržení části sousedovy parcely.

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.