Prošetření pochybení operace

Od: Datum: 07.08.14 16:44 odpovědí: 14 změna: 09.08.14 17:22

Dobrý den,

před několika lety proběhla opeace u babičky (koleno). Mělo se jednat o vcelku jednoduchou operaci. Jenže kolaps... mozek bez kyslíků... bezvědomí... měsíce v nemocnici... následně měsíce až roky neustálé péče. Samozřejmě ani nyní to není zcela ideální, ani zdaleka. Trvalé následky ve všech oblastech. Nicméně k čemu se chci dostat... To poslední na co by jsme mysleli v té době byly žaloby, stížnosti apod. Naše myšlenky byly soustředěny úplně nekde jinde. Nyní ovšem bych chtěl nějakým způsobem zjistit, co se přesně stalo, příčinu a jestli nedošlo k pochybení.. měl jsem k tomu indície. a pochybnosti mám stále. Máte někdo podobnou zkušenost? Můžete mi prosím poradit jak postupovat, co si vyžádat a kde se obrátit? Za jakoukoliv radu budu vděčný. Děkuji.


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 07.08.14 16:57

Revizní lékař, záleží však, jaká je ta doba, aby jste s tím nepřišli s křížkem po funuse. U dokumentů je jistá skartační doba, navíc na vás budou koukat skrz prsty, že se hlásíte po X letech a chcete peníze (to, že ne vám věřit nebudou). Navíc již po X letech neprokážete, že potíže, které babička nyní má má z operace a ne z úrazů a nemocí, které od té doby protrpěla, popř. věkem. Jak se říká, stěžovat si může každý, kdo má dírku do ..., ale důležité je, to dokázat.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: polich
Datum: 07.08.14 21:07

A nevíte kolik je skartační doba pro operace? Přecejen bych to chtěl zkusit. Ať se na mě dívají jak chtějí. Tohle není televize ani mobil... Tohle je zdraví.

Od: dfff
Datum: 08.08.14 17:58

Podle zákona má každý právo vidět,tedy nahlížet do své zdravotní dokumentace.Pořizovat si výpisy.Nevím,možná i fotokopie.Takže mají povinnost Vám ukázat určitě i tohle..Revizní lékař?Nevěřím,že pomůže,lékaři jsou neskutečná banda,která drží v zájmu peněz při sobě ve všech ohledech a kryiou jeden druhého..Je to úplná mafie.Takže můžete i Vy,když babička napíše zplnomocnění,určitě nahlížet do dokumentace

Ohodnoceno: 0x
 
Od: dfff
Datum: 08.08.14 18:38

Příbuzní mohou vidět dokumentaci i po zemřelém.Ale ten musí k tomu dát písemný souhlas

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 08.08.14 18:42

Po těch letech to už bude problém. V prvé řadě se opravdu potřebujete dostat do zdravotnické dokumentace. Nevím, v jakém stavu se babička nyní nachází, právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace řeší následující ustanovení:

§ 33 z.č. 372/2011 Sb.:

(1) Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.

(2) Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije na podávání informací, popřípadě na sdělování údajů, které mohou být sděleny bez souhlasu pacienta podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.

(3) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

(4) Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

(5) Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví.

Kopie můžete pořizovat i mobilem, foťákem, jakkoliv, zákon Vás v tomto neomezuje. Musíte ovšem počítat s neochotou zdravotnického personálu řešit Váš problém po letech,nicméně, zkuste to, platí, kdo nic nedělá, nic nemá.

Vnuci jsou samozřejmě osobami blízkými.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: polich
Datum: 08.08.14 19:25
A nevite nahodou jak dlouho nsou povinni zaznamy archivovat? Jinak existuje nejaky pisemny zaznam z operace? Zkusit to musim. Neda mi to spat.
Datum: 08.08.14 20:36

Jedná se o přílohu vyhl.č. 98/2012 (uvedu jen výňatek -je to příliš dlouhé):

DOBY UCHOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ

1. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví - S

10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta

2. Ostatní ambulantní péče - S

5 let po posledním vyšetření pacienta

3. Dispenzární péče - V

a) 10 let od vyřazení pacienta z dispenzární péče nebo ukončení této péče nebo 10 let od úmrtí pacienta,

b) 100 let od data narození dialyzovaného pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta,

c) 100 let od data narození pacienta, který je podle jiného právního předpisu12) nosičem infekčního onemocnění nebo 10 let od úmrtí pacienta.

4. Zdravotní péče poskytnutá v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování, včetně zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s ochranným léčením - S

100 let od data narození pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta

5. Lůžková péče -S

40 let od poslední hospitalizace pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta

6. Jednodenní péče - S

15 let od posledního poskytnutí jednodenní péče nebo 10 let od úmrtí pacienta

7. Lázeňská léčebně rehabilitační péče -S

10 let od ukončení lázeňské léčebně rehabilitační péče

8. Pracovnělékařské služby

a) -S

100 let od data narození pacienta s uznanou nemocí z povolání nebo 10 let od jeho úmrtí, pokud dále není stanoveno jinak,

b) -V

15 let od data uznání ohrožení nemocí z povolání nebo 10 let od úmrtí pacienta, pokud dále není stanoveno jinak,

c) -V

10 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první nebo druhé a předání informace o vývoji zdravotního stavu v době výkonu práce a charakteristice zdravotní náročnosti vykonávané práce, včetně uvedení kategorie práce podle jednotlivých faktorů pracovních podmínek a délku jejich expozice, a předání dalšímu příslušnému poskytovateli pracovnělékařských služeb, nebo 10 let od úmrtí této osoby,

d) -V

15 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci podle zákona o ochraně veřejného zdraví, není-li dále stanoveno jinak, a předání informace o vývoji zdravotního stavu v době výkonu práce a charakteristice zdravotní náročnosti vykonávané práce, včetně uvedení kategorie práce podle jednotlivých faktorů pracovních podmínek, jejich míru a délku jejich expozice, a předání dalšímu příslušnému poskytovateli pracovnělékařských služeb, nebo 10 let od úmrtí této osoby,

e) -V

40 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci ve smyslu jiného právního předpisu13), pokud to jiný právní předpis požaduje, a předání informace o vývoji zdravotního stavu v době výkonu práce a charakteristice zdravotní náročnosti vykonávané práce, včetně uvedení kategorie práce podle jednotlivých faktorů pracovních podmínek, jejich míru a délku jejich expozice, a předání dalšímu příslušnému poskytovateli pracovnělékařských služeb, nebo 10 let po úmrtí této osoby,

f) -S

u zaměstnance kategorie A14) alespoň do dosažení věku 75 let, vždy však po dobu nejméně 30 let po ukončení pracovní činnosti v kategorii A,

g) -V

30 let od vzniku pracovního úrazu spojeného s hospitalizací přesahující 5 kalendářních dnů nebo 10 let po úmrtí osoby, která utrpěla takový úraz; 10 let od vzniku ostatních pracovních úrazů.

Písmena a), b) a g) se vztahují na zdravotnickou dokumentaci vedenou registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, poskytovatelem pracovnělékařských služeb a poskytovatelem příslušným k posuzování a uznávání nemocí z povolání; písmena c) až f) se vztahují na zdravotnickou dokumentaci vedenou poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

9. Zdravotnická záchranná služba - S

a) záznam operátora nejméně 10 let od posledního záznamu,

b) záznam o výjezdu 10 let od výjezdu zdravotnické záchranné služby,

c) zvukový záznam o příjmu tísňového volání nebo výzvy k výjezdu záchranné služby 24 měsíců od obdržení výzvy.

Ohodnoceno: 1x
 
Datum: 09.08.14 10:49

Velké díky

Ohodnoceno: 0x
 
Od: polich
Datum: 09.08.14 12:39

Díky. A ta operace kolene spadá pod jaký bod? Dispenzární péče?

Datum: 09.08.14 14:28

Dispenzární prohlídky

provádí registrující lékař nebo jiný odborný lékař v rámci aktivního a dlouhodobého sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo již trpícího nemocí nebo vadou či stavem, u kterého lze podle vývoje nemoci důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění může zásadním způsobem ovlivnit další léčbu a zabránit hrozícímu zhoršení dosavadního zdravotního stavu pacienta. Dispenzární prohlídky a seznam nemocí, vad a stavů, u nichž se dispenzární prohlídky provádějí, upravuje vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: polich
Datum: 09.08.14 15:16

Já jen potřebuji vědět ohledně té operace. Protože jsem v těch předpisech bohužel něco o operačních záznamech nenašel. Tohle jsem si už vygooglil. Ale díky.

Datum: 09.08.14 12:35
avatar

Nechte to být, sám píšete, že je to už několik let zpátky.

1/ Každé lidské tělo se chová jinak. I kdyby to 99 lidí zvládlo v pohodě, jeden člověk nemusí a neštěstí je hotovo. Někdo to snese dobře, jinde nastane problém. To lékař nemůže předem tušit. Takže doktor i když je třeba sebelepší kapacita, natrefí na někoho, kdo to nezvládne. A příbuzní mu udělají následně ze života peklo.

2/ Ale druhá strana - doktor od doktora nikdy nebude. Nemá cenu si někde stěžovat. Jeden druhého podrží, vždy´t, co když bude za chvíli potřebovat podržet on sám?

Manžel byl na vcelku banální operaci prostaty. Operace se nezdařila. Manžel má neustálé nucení na malou stranu, obtížně snáší třeba cestu autobusem, v divadle už nebyl hodně let - bojí se, že bude muset neustále chodit na záchod, vyrušovat ostatní diváky, prosit řidiče o zastavení...A třeba to ani nestihne.

Jeden lékař nám řekl, že manželovi byl při operaci omylem ubroušen nějaký důležitý nerv a je to záležitost nevratná. Pokud bychom ale chtěli podat stížnost, prý to v každém případě popře. Nic neviděl, nikdy s námi nemluvil.

Takže bych nežalovala, nestěžovala si. Jak to dokázat? Kdo Vám poví pravdu? NIKDO! Věřte mi.

Doktor operací nese na sobě velké riziko. Může se stát cokoli. To není, jako když pekař vysype na zem plech housek. Všechno má dvě strany. Kdyby lékař věděl, že to dopadne tak špatně, jistě by operaci odmítl. Stejně tak ji mohla odmítnout i babička, kdyby věděla, co se stane.

Je to prostě osud. Myslím, že doktoři dělají svou práci zodpovědně a to, že se někdy něco stane, jim nelze vyčítat. Chyba se stane v každé profesi, jenže u lékařů se za tu chybu platí daleko dráž, než jinde. Jaga.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: polich
Datum: 09.08.14 12:57

Máte pravdu, samozřejmě se budou krýt, budou neochotní, naštvaní - nicméně nejsem typ, který vše ihned vzdá. Na místě mohl chybět nějaký přístroj. Něco se mohlo stát. Někdo mohl udělat vážnou chybu. Určitě to stojí za to. Vemte si, že se tahle chyba stane znovu. Že na to někdo zase doplatí. Někomu kvůli tomu uhasne život. Je to tedy správné zahodit? Neřešit? Nechat to být? Je jasné, že všechny peníze světa by nikomu z nás nenahradily pocit vidět zdravého člověka, ale je nutné myslet na budoucnost - na důstojný život postižené osoby. Jinak stejná nemocnice - po pádu na zem cesta sanitkou - tehdy, že nic nezlomeného... nedávno na vyšetření kosti bylo zjištěno, že měla zlomený obratel... To taky nechat být? připadá vám to normální? Nevím jak vy, ale mám dost téhle nemocniční polopéče. Odbornost některých lékařů je zcela na pováženou - pokud si myslíte, že je to jinak, prosím... Pokud se budeme stále bát, nikdy se nic nezmění.

Od: drrr
Datum: 09.08.14 17:22

babajaga,máte pravdu,doktoři mají daleko těžší pozici.Ale kdyby bylo jen to,co popisujete,tak je to ještě dobré.Ale skutečnosti jsou často daleko mizernější.Např.známý byl na ORL v krajské velké nemocnici s úrazem nosu.Ošetřoval ho sám primář ORL.Vše nakonec dopadlo tak,že raději odešel na léčbu jinam a když chtěl papír se záznamem o návštěvě ambulance při úrazu,tak mu řekli,že žádný záznam nemají,že se ztratil.Takže neměl nic v ruce nic,jakoby tam nebyl,protože si zapoměl o něj říci i když má lékař zákonitě kopii dát pacientovi.A mnoho dalších sviňáren,kdy lékaři jsou poplatní každému režimu

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.