Podání výpovědi - jak správně

Od: Datum: 22.07.14 20:04 odpovědí: 9 změna: 23.07.14 08:18
avatar

Dobrý den. Chtěl bych poprosit o podání výpovědi zaměstnavateli.

Jedná se o to, pokud si najdu jinou práci , tak jakým nejvhodnějším způsobem podat.

Našel jsem tento vzor a viděl bych to dopsání na paragraf 49. Je to na dnešní dobu v pořádku?

Děkuji

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Jan Macek

bytem Praha 1, Karlova 14
nar. 18.5.1977
(dále jen "zaměstnanec" na straně jedné)

a

ABC, s.r.o.
se sídlem Přemyslovců 7, Praha
IČ: 254 90 028
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 12435, sp.zn: B 7523
jménem společnosti jednatel Mgr. Adam Novák
(dále jen "zaměstnavatel" na straně druhé)

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru

I.

Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na rozvázání pracovního poměru, který vznikl dne 13.2.2009 dle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr skončí dne 31. prosince 2010.

II.

Dohoda se vyhotovuje ve dvou originálech, pro každou stanu po jednom. Strany svými podpisy stvrzují, že si dohodu přečetly a že souhlasí s jejím textem.

Dne 19. listopadu 2010 v Praze

------------------------- --------------------------
Jan Macek Mgr. Adam Novák

Stručný právní komentář:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dohodou zaměstnance a zaměstnavatele, že pracovní poměr skončí v určitý sjednaný den. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Na vyžádání zaměstnance musí být v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, což je nutné v případech, kdy zaměstnanci pro tyto důvody náleží odstupné (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance, pracovní úraz, nemoc z povolání a expozice). I v ostatních případech lze zaměstnanci doporučit uvedení důvodů pro ochranu své dobré pověsti.

Právní úprava:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena v zákoníku práce:

Dohoda

§ 49

(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního
poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a
zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny
důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá
zaměstnavatel zaměstnanci.

Odstupné

§ 67

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí
danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo
dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní
poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve
výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhož
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z
důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší
při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku
průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr,
protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní
preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který
lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní
úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela
zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1, odstupné podle věty druhé
zaměstnanci nepřísluší.

(2) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční
výdělek zjištěný podle tohoto zákona.

(3) Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v
nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy
nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v
den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 68

(1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u
dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o
pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků
průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen
tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

(2) Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od
nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí
zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického
vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti
práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením
závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,
který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto
nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Datum: 22.07.14 21:06
avatar

Vy se ptáte na výpověď z pracovního poměru a přitom jste si našel vzor dohody o skončení pracovního poměru. To jsou dvě různé věci. Výpověď je jednostranný právní úkon, podrobnosti upravuje § 50 a násl. zák.práce, výpovědní lhůta je nejméně dvouměsíční. Dohodu o skončení pracovního poměru uzavírají obě strany, jde o shodnou vůli zaměstnavatele a zaměstnance, pracovní poměr končí v termínu, na kterém se oba dohodnou. Pokud se tedy ptáte na dohodu, můžete uvedený vzor použít.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.07.14 21:18
avatar

Pokud bude současný zaměstnavatel ochotný se dohodnout, bude k ukončení pracovního poměru dohoda stačit. V dohodě byste si mohl stanovit, že pracovní poměr skončí 31.7., a od 1.8. byste byl volný. Pokud by ale zaměstnavatel nebyl ochotný dohodu přijmout, tedy souhlasit s podmínkami, které v dohodě uvedete, nezbylo by Vám nic jiného než podat výpověď. Ta má už jiný průběh - 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď podáte, začne běžet dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou budete muset přečkat. Kdybyste např. přinesl zaměstnavateli zítra dohodu a on ji nepřijal, pozítří byste přinesl výpověď. Tak by Vám od 1.8. začala plynout výpovědní lhůta, která skončí 30.9., a od 1.10. byste mohl teprve nastoupit do nového zaměstnání.

doplněno 22.07.14 21:20:

Pracovní poměr můžete ukončit jak dohodou, tak výpovědí, ale musíte počítat s tím, že zaměstnavatel nemusí s dohodou souhlasit. Proti výpovědi nemůže dělat nic než Vám znepříjemnit dobu plynoucí výpovědní lhůty.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.07.14 21:29

Váš dotaz pravděpodobně směřuje k tomu, jak ukončit pracovní poměr v případě, že si najdete novou práci. Máte 2 možnosti, buď se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru (písemně, důvod v ní být uveden nemusí, neboť se pravděpodobně nebudete hlásit na Úřadu práce) nebo, pokud zaměstnavatel s návrhem dohody nebude souhlasit, podáte výpověď (opět písemně, bez udání důvodu). Náležitosti výpovědi jsou stručné: Označení zaměstnavatele (komu je výpověď určena), Věc: Výpověď z pracovního poměru Pod tím uvedete: Dávám tímto výpověď z pracovního poměru vzniklého na základě pracovní smlouvy ze dne ... V ... dne ... podpis:

Z výpovědi musí být zřejmé, kdo výpověď podává (tedy Vaše jméno, příjmení).

Výpověď doručte buď osobně, ale nechte si na kopii potvrdit přijetí výpovědi anebo prostřednictvím České pošty - doporučeně (ideálně na dodejku, budete mít u sebe i doklad o tom, kdy a kdo zásilku převzal). Nicméně nyní postačí, pokud si z www.ceskaposta.cz Sledování zásilek vytisknete dle čísla podacího průběh doručení zásilky.

Zaměstnavatel s Vaší výpovědí souhlasit nemusí, pracovní poměr Vám skončí uplynutím výpovědní doby - 2 měsíce. I v průběhu výpovědní doby můžete uzavřít dohodu o ukončení PP.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: acer®
Datum: 22.07.14 22:28
avatar

Paráda, všichni tři máte pravdu a už tomu rozumím.

Jěště se zeptám, pokud bych náhodou práci nedostal a hlásil se na úřad práce bylo by lepší uvést důvod zdravotní důvody? Ty by byly oprávněné, protože mám špatnou ploténku a přestupuji do jednoduššího zaměstnání.Ale pokud bych byl jistý, že nová práce vyjde, není třeba.

Děkuji

Datum: 22.07.14 22:58
avatar

Uvedením zdravotních důvodů nic nezkazíte a budete mít "pojistku" pro případ, že by nové zaměstnání z nějakého důvodu nevyšlo.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 23.07.14 07:16

Určitě - viz. Ivzez. Důvody Vy, jako zaměstnanec, ve výpovědi uvádět nemusíte, nicméně, pokud nemáte budoucí práci jistou, je vhodné důvod ukončení PP uvést, neboť "důvody" mají vliv na výši podpory v nezaměstnání. Ve Vašem přpadě si myslím, že je i prokážete.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.07.14 22:56
avatar

Já Vám to trochu zjednoduším. Pracovní poměr musíte ukončit písemně, to platí pro dohodu i pro výpověď. Dohoda/Výpověď musí být doručeně druhé straně.

Výpověď je jednostranný právní krok, k jejímu podání není potřebný souhlas druhé strany.

Dohodu lze uzavřít jenom v případě, že s ní souhlasí obě strany, ale ani jedna strana nesmí druhou nutit přistoupit k návrhu (dohody).

------ O rozvázání pracovního poměru dohodou stačí jednoduše požádat, nemusíte nic složitě vypisovat. Bude-li zaměstnavatel s návrhem souhlasit, může připojit souhlas, doplnit datum a podepsat.

---- Příklad: ____ Adresát (Zaměstnavatel Sídlo)

Místo, dne xx. července 2014

Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou

Žádám o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 31. července 2014 (z důvodu XY). Pracovní poměr skončí 31. července 2014.

Jméno Příjmení (vlastoruční podpis)

Jméno Příjmení (vypsat) Adresa [Tel.: E-mail: ]

Převzal: ___________ v Městě ____________ dne _______________

--------------- Poznámky: Důvod můžete uvést jakýkoliv, případně nemusíte udávat žádný (proto jsem důvod uvedla do závorky). Telefon a e-mail nejsou povinné, můžete, ale nemusíte uvádět. Řádek pro převzetí bude potřeba jenom v případě osobního předání.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 22.07.14 23:04
avatar

V případě výpovědi změníte "věc", formulaci a datum skončení zaměstnání (bude potřeba připočíst výpovědní dobu) vše ostatní můžete použít z příkladu výše.

Uvedete-li ve výpovědi zdravotní důvody, bude ÚP v případě evidence pravděpodobně požadovat vyjádření lékaře (případně Vás může k lékaři poslat).

-------------- ...

Výpověď

Dávám výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Zaměstnání skončí 30. září 2014.

...

Ohodnoceno: 0x
 
Od: acer®
Datum: 23.07.14 08:18
avatar

Pokud bych to podával , tak bych potřeboval DOHODU a důvod zdravotní důvody. Výpověď kdy by mohlo běžet 2 měsíce to ne. Děkuji

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.