Čestné prohlášení o bezdlužnosti v budoucnu

Od: Datum: 16.07.14 17:40 odpovědí: 11 změna: 16.07.14 18:53

Zdravím, dostal jsem se do složité situace. Můj pronajímatel bytu mi dovolí si zřídit trvalý pobyt, pokud mu napíšu čestné prohlášení, že jsem bezdlužný a v budoucnu nebudou případné neuhrazené závazky vůči všem institiucím vymáhány v místě trvalého bydliště. Myslíte si, že jde něco takového sepsat?

Děkuji za pomoc!


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: ben®
Datum: 16.07.14 17:46
avatar

Dobrý den, Váš pronajímatel je již pronajímatel poučený životem. Pokud vím, v Německu je podobná listina podmínkou získat pronájem, ale u nás to nemá oporu v zákoně. Sepsat to můžete, ale pronajímatel to vyžadovat nemůže - záleží na Vás, jestli vyhovíte. Zdravím!

P.S. Pokud jsou na nájemní smlouvě ověřené podpisy, tak by Vám měl úřad vyřídit trv. pobyt i bez souhlasu pronajímatele - jinak s jeho souhlasem.

doplněno 16.07.14 18:00:

Byl jste dnes na té ohlašovně na radnici? A patrně jste tam neuspěl. Zkusil bych se s tím pronajímatelem dohodnout (pokud je to pravda), že sepíšete bezdlužnost k současnému datu a tu budoucnost nebudete předjímat. Ostatně, o budoucí návštěvě exekurora nemusíte ani vědět.

A potom exekutor tam může přijít i bez Vašeho trvalého pobytu, trvalý pobyt nezakládá žádné nároky a dá se i zrušit (poněkud obtížně, ale dá). A podle NOZ stačí přihlášení jedné osoby se souhlasem majitele a ta si už může do bytu přihlásit další osoby bez souhlasu majitele bytu.

doplněno 16.07.14 18:17:

Já bych to nechal sepsat toho pronajímatele a případně podepsal. Ale, svůj trvalý pobyt zrušit nemůžete.

Musíte nejdříve získat jiný na jiném místě (a přihlásit se na radnici také dobrovolně nejde).

doplněno 16.07.14 18:44:

aaella - myslím, že zákon je jedna věc a výklad toho zákona konkrétní úřednicí je věc druhá.

U nás chtějí ty podpisy na náj. smlouvě ověřené nebo přítomnost majitele a jeho podpis do té kartičky. Ovšem, tato informace je z loňského roku a nemusí být aktuální.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.07.14 17:50

Chápu to, že podepíšete, že teď nemáte dluhy. Ale to, že je nebudete mít do budoucna? Může se stát cokoliv.

Ohodnoceno: 0x
 
Od: google*
Datum: 16.07.14 17:53

Samozřejmě, že může, proto se taky chce pronajímatel krýt.

Od: google*
Datum: 16.07.14 17:51

Bohužel, nic s ním neudělám. Jenže chtělo by to tu omáčku kolem, aby tam nic nechybělo.

Od: google*
Datum: 16.07.14 18:18

Ano, to mi na radnici také dnes řekli. Bohužel.

Datum: 16.07.14 18:32

Pokud Vám na radnici řekli, že podpisy na nájemní smlouvě musí být úředně ověřeny, je to nesmysl a protizákonné:

§ 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o

1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část24 v důsledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Z výše uvedeného plyne: oprávněnost užívání bytu se dokládá například nájemní smlouvou (úředně ověřený podpis není potřeba) anebo souhlasem vlastníka bytu (není-li jiný užívací vztah), v tomto případě je potřeba mít souhlas úředně ověřený.

Možná, že jsem to špatně pochopila a na radnici Vám řekli něco jiného

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.07.14 18:53

Souhlasím s Vámi v tom, že úředníci si to velmi ulehčují a prostě nájemní (podnájemní) smlouvu s úředně ověřenými podpisy požadují. Nicméně, právě proto je někdy dobré mrknout se do zákona, neboť právě v této věcí není ani žádný dvojí výklad, ten zákon je docela jasný. Ale velmi dobře znám praxi správních úředníků , je až s podivem, co všechno si dokážou "vyložit". Ano, v případě nájemních smluv to je teoreticky zneužitelné, i když zákon na to používá "páku" v podobě následného povinného oznámení vlastníkovi bytu (ten má poté právo se domáhat zrušení nepravdivého údaje), nicméně, pokud tam požadavek na úřední ověření podpisu není, nemůže ho úřednice vyžadovat, byť si o tom může myslet své.

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.07.14 18:01

Získat trvalý pobyt můžete i bez souhlasu pronajímatele, postačí pouze nájemní smlouva (§ 10 odst. 6 písm.a) až c) z.č 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel), není třeba mít ani úředně ověřené podpisy. Nicméně, správní orgán poté, kdy provede zápis o údaji trvalého pobytu, vyrozumí vlastníka bytu (§ 10 odst. 7 cit. zákona), a ten by Vám mohl další pobyt znepříjemnit. Pronajímatele bytu ale chápu, chce se bránit před tím, že mu do jeho bytu vtrhnou exekutoři a budou zabavovat i ty věci, které vlastnicky patří pouze jemu. Jeho obrana je možnost učinit tzv. prohlášení vlastníka (u notáře), případně alespoň fotodokumentaci bytu, kterou učiní přílohou nájemní smlouvy (podpisy za fotodokumentací nechá ověřit, čímž se potvrdí datum pořízení vybavení). Potvrzení o bezdlužnosti, coby čestné prohlášení učinit můžete, otázka zní, co se stane, jestliže v budoucnu k oné exekuci přijde. Jediné, co byste mohl udělat, pokud byste nabyl dojmu, že "jdou po mě, jdou (míněno exekutoři), je odstěhovat se a zrušit údaj o trvalém bydlišti, abyste dostál onomu čestnému prohlášení. Je velmi diskutabilní, jestli by po Vás pronajímatel mohl požadovat a soudně vymoci úhradu nákladů či náhradu škody.

Takže odpověď na Vaši otázku: Sepsat to jde, je otázkou, jestli případné porušení onoho prohlášení bude mít v budoucnu pro pronajímatele nějakou právní váhu (náhrada škody). Lepší je ta fotodokumentace. Prohlášení vlastníka u notáře je z mé praxe prozatím 100% jisté (exekutora to opravdu zastaví), nicméně stojí peníze (doporučuji u dražších věcí).

Ohodnoceno: 0x
 
Od: google*
Datum: 16.07.14 18:13

Myslíte, že by nestačilo napsat toto:

- nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu územního samosprávného celku, fyzickým nebo právnickým osobám.

- nebyl jsem v minulosti odsouzen za spáchání trestného činu a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení.

a do poslední odrážky napsat, že v případě porušení všeho výše zmíněného ihned zruším svůj trvalý pobyt?

doplněno 16.07.14 18:19:

Poslední řádek jsem takto formuloval:

- v případě porušení výše uvedených skutečností se plně zavazuji k okamžité změně trvalého bydliště na jinou adresu.

Datum: 16.07.14 18:24

To si na sebe pletete větší bič než je účel onoho prohlášení: Raději dejte "Čestně prohlašuji, že mně není známo, že bych měl jakékoliv neuhrazené závazky vůči státu či třetím osobám nebo že by vůči mně bylo vedeno jakékoliv soudní (či jiné) řízení, v jehož důsledku by mohla být nařízena exekuce (výkon rozhodnutí) proti mojí osobě. Toto prohlášení činím pro účely řádného výkonu nájemní smlouvy".

Ohodnoceno: 0x
 
Datum: 16.07.14 18:43
avatar

Já bych řekla, že nejde. Nemůže předjímat do budoucna. Nevíte, zda v budoucnu nebudete mít nějaký dluh. Nemůžete předjímat ani chování případných budoucích věřitelů. Nemůžete vědět, zda/kde všude/jak by věřitelé svou pohledávku vymáhali.

Podle mne můžete napsat pouze to, o čem víte, nikoliv o čem nevíte. Nemáte žádné dluhy a žádné neplánujete/nezamýšlíte ... Nevíte, co by v budoucnu mohli dělat případní věřitelé a/nebo exekutor ...

----------------- Poznámky: Majitel bytu riskuje už tím, že s někým uzavře nájemní smlouvu, že v bytě nechá někoho bydlet.

Exekutor má vymoci pohledávky věřitelů a za tím účelem může navštívit jakékoliv místo, o němž se domnívá, že tam má dlužník nějaký majetek. Tzn., že exekutor může tento byt navštívit i v případě, že v něm nebudete mít trvalý pobyt, a to dokonce i v době, kdy už v něm nebudete bydlet ...

Brání-li majitel bytu bezdůvodně (zákaz jej před ničím neochrání) nájemci ve zřízení trvalého pobytu, ztěžuje mu zbytečně život v oblastech, pro něž nájemce potřebuje mít trvalý pobyt v místě, kde skutečně bydlí (např. zápis dítěte do školky apod.)

---- Jakousi ochranou majitele by mohlo být předání bytu předávacím protokolem, v němž bude uvedeno veškeré zařízení a vybavení bytu. Pak by mělo být zřejmé, co je jeho (majitele), co není Vaše.

Ohodnoceno: 2x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.