Majetkové vyrovnání po rozvodu

Od: Datum: 08.05.09 17:18 odpovědí: 6 změna: 22.01.14 11:22

Dobrý den, dostal jsem se do nelehké situace. Žena se semnou chce po 4 letech manželství rozvést a požaduje majetkové vyrovnání. Bydlíme v domě, který jsem postavil napůl ze svých prostředků a zbytek doplácím hypotékou. Jak stavba, tak kolaudace proběhly před svatbou, po dobu společného manželství jedinou naší investicí (bohužel jen mou) byl automobil. Nyní žena dle rad právníků požaduje milión korun jako majetkové vyrovnání, ale já si myslím, že nemá humální právo, ovšem nevím, jak je to se zákony této země. K autu bych rád dodal, že žena nevlastní řidičské oprávnění. Ke společnému soužití musím bohužel uvést, že veškeré náklady na bydlení jsem hradil sám, její výplata se rozpouštěla z jejího vlastního účtu do internetových obchodů a do vlastních požitků (což by asi nebylo těžké dokázat výpisy z účtu). Má tedy žena právo na požadované vyrovnání?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: katerina*
Datum: 08.05.09 17:25

vaše žena si to představuje moc jendoduše. Vyrovnání děláte pouze z majetku který jste si koupili dohromady za dobu manželství. Pokud se na nemovitosti finančně nepodílela atd. nemá nárok na finanční vyrovnání nemovitosti. Je třeba doložit veškeré doklady co se týkají nemovitosti. Jinak co se týká automobilu tak tam to bude o něco horší, ale pokud doložíte, že jste auto koupil pouze ze svých úspor atd. a že se manželka na tom nepodílela tak zase má smůlu, ale samozřejmě, že to rozhodne soud. S barákem bych řekla, že vám ho uznají na 100% ale u auta nevím.

doplněno 08.05.09 17:26:

já jsem si v prvním manželství ušetřila na hifi věž doložila jsem účtenku a prohlášení, že jsem si to koupila ze svých úspor a exmanžel měl smůlu.

doplněno 08.05.09 17:37:

a nebo je tu takováhle možnost - pouze vzor

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Zvonislav Rozvod, r.č. 771234/0100
bytem Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45
a
Tónina Rozvodová, r.č. 781234/3210
bytem Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45
uzavřeli níže uvedeného dne tuto
Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, o úpravě práv a povinností společného bydlení a o vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu
Článek I.
VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ
1. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stane výlučným vlastnictvím Tóniny Rozvodové
- osobní automobil Škoda Octavia reg. zn. ...
- notebook HP 12300
- LCD monitor Acer
- kamera Sony
- vysoušeč vlasů
- veškerá výbava dcery (oblečení, postýlka, elektronické chůvy apod.)
- kuchyňský robot SIemens
- 2 zimní peřiny
2. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stane výlučným vlastnictvím Zvonislava Rozvoda:
- osobní počítač PC IBM
- LCD monitor Acer
- veškeré vybavení domácnosti nacházející se v budově č.p. 5412, Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45, s výjimkou těch věcí, které podle této dohody náleží Tónině Rozvodové.
3. Účastníci této dohody činí nesporným, že paní Rozvodová nabyla před uzavřením manželství nebo jako dar výlučně její osobě stolek pod PC, žehličku a žehlicí prkno, kolo, vodní lyže, hi-fi věž a golfovou soupravu Rhino, nové nepoužité ručníky, běžky Völkl, kolečkové brusle Skluz, fotografický přístroj Kodak a tyto věci nespadají do společného jmění manželů.
4. Zvonislav Rozod se zavazuje na vyrovnání podílů uhradit Tónině Rozvodové do ...2007 částku 250.000,- Kč na její účet u ...banky č...
.
5. Věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v předchozích článcích této dohody, a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství účastníků této dohody náleželi do společného jmění účastníků této dohody, se stávají výlučným vlastnictví toho z účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství u sebe v držbě.
Článek II.
ÚPRAVA SPOLEČNÉHO BYDLENÍ
1. Účastníci se dohodli též na vypořádání práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu tak, že se Tónina Rozvodová zavazuje vyklidit budovu č.p. 5412, Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45, a to nejpozději do 30 dnů ode dne připsání částky 250.000,-Kč dle článku I odst. 4 této dohody na její účet.
2. Tónina Rozvodová se zavazuje do 30 dnů ode dne připsání částky 250.000,-Kč dle článku I odst. 4 této dohody na její účet.ohlásit změnu místa svého trvalého pobytu dle zákona č. 133/2000 Sb. tak, aby již jejím místem trvalého pobytu nebyla budova 5412, Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45.
Článek III.
VYŽIVOVACÍ POVINNOST
1. Zvonislav Rozvod se zavazuje od měsíce dubna 2007 platit Tónině Rozvodové výživné ve výši 4.000,-Kč měsíčně, splatných k 15. dni v měsíci.
2. Účastníci se dohodli na tom, že nárok Tóniny Rozvodové na výživné podle tohoto článku zaniká uplynutím kalendářního měsíce v němž skončila její mateřská nebo rodičovská dovolená poskytnutá v souvislosti s narozením dcery účastníků této dohody, Růženy
Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení této smlouvy, kterým dochází k vypořádání společného jmění manželů nabývají účinnosti dnem právní moci rozhodnutí, kterým se rozvádí manželství účastníků této dohody. Ostatní ustanovení této dohody nabývají účinnost dnem jejího podpisu oběma účastníky včetně ustanovení článku I. odstavec 5.
2. Účastníci prohlašují, že touto dohodou došlo k úplnému vypořádání jejich majetkových vztahů plynoucích z jejich společného jmění manželů a vztahů týkajících se společného bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti, jsou zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné nároky z titulu zaniklého společného jmění a společného bydlení.
3. Účastníci této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli nikoliv v tísni a že je výrazem jejich skutečné a svobodné vůle. Dohodu si pečlivě přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Praze dne 2007
_____________________________ ___________________________
Tónina Rozvodová Zvonislav Rozvod
Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny!
Záložky:

doplněno 08.05.09 17:45:

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
Společné jmění manželů je institut, který nahradil v našem právním řádu "bezpodílové spoluvlastnictví manželů". Společné jmění může vzniknout pouze a výlučně jen mezi manžely. Nelze uzavřít manželství bez toho, aby alespoň v některém okamžiku jeho trvání nevzniklo společné jmění manželů. Je možné zužovat nebo rozšiřovat jeho rozsah, případně odsunout jeho vznik až ke dni zániku manželství, ale nelze vznik společného jmění vyloučit nebo se "dohodnout" na jeho zrušení za trvání manželství. Možnostmi zúžení a rozšíření společného jmění se budeme zabývat později.
Do společného jmění manželů patří aktiva
- majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, [s výjimkou] majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
V uvedeném odstavci je účelné si všimnout zejména výjimek, tedy majetku, který do SJM nepatří.
Zároveň do SJM patří i pasiva, tedy
- závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého
I zde je dobré mít na zřeteli výjimky.
Souhrnně lze uvést, že do SJM nepatří věci:
- které nemůže fyzická osoba nabýt,
- které byly ve vlastnictví jen jednoho manžela ještě před vznikem SJM,
- získané dědictvím (dědictví jak ze zákona, tak ze závěti)
- získané darem
- sloužící svou povahou osobní potřebě jen jednoho z manželů,
- vydané jednomu z manželů v rámci předpisů o restituci, jestliže mu byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
Do společného jmění manželů patří vyplacená mzda i jakákoliv odměna za práci včetně náhrad mzdy za dovolenou atp. Po právní stránce manžel [není oprávněn] ponechat si část mzdy bez souhlasu druhého manžela a jen její část dát na společné hospodaření, i když praxe bývá zpravidla zcela odlišná.
Dále sem patří i nemocenské dávky při pracovní neschopnosti, důchod, ale i výhra ze sázek a loterií, pokud k výhře došlo za trvání SJM.
U umělců je dobré rozlišovat: tam, kde umělec vytvořil vlastní tvůrčí činností umělecká díla (sochy, obrazy apod.), nepatří tyto vytvořené věci do společného jmění, avšak v okamžiku, kdy je taková věc zpeněžena, prodána, je takový příjem již příjmem spadajícím do SJM, stejně jako odměny za užití autorských děl.
Záložky:

Ohodnoceno: 2x
 
Od: josefk*
Datum: 08.05.09 20:31

Děkuji moc za odpověď, velmi mě uklidnila.

Zvláštní jak lidé ztrácí morální cítění a stávají se chamtivcy i přes to, že rozvod je z jejich viny a popudu a že vlastně chtějí peníze, které nikdy do ničeho nevložili.

Za dobu manželství jsme neudělali žádné investice jak do nemovitosti, jejímž výlučným vlastníkem jsem já, ani jiné investice neproběhly. Dům i vozidlo splácím ze svého účtu, na který mi je zasílána výplata a současně z něj hradím i náklady na bydlení, je snadné doložit toto výpisy z účtu.

Vzhledem k tomu, že děti nemáme, jen psa, kterého též opouští, asi vyživovaci povinnost pro mě nebude předmětná, nebo ji budu muset vyživovat? Pronajala si byt a odstěhovala se, bydlí s nějakým mužem, ale to zapře, to je jasné,...

Nyní už si přeji jen aby to bylo co nejrychleji za mnou

Od: lidka*
Datum: 08.05.09 17:48

Dobrý den! Vaše žena může žádat třeba ještě víc, ale je na Vás, zda na její podmínky přistoupíte. Pokud nebudete souhlasit s navrženou dohodou, tak po rozvodu jeden z Vás podá návrh na soud na vypořádání majetku. To by asi pro Vás bylo podle jejího požadavku výhodnější. Předpokládám, že dům vlastníte Vy jako výlučný vlastník. Takže zde by neměla moc šancí uplatnit nějaké nároky, snad jenom za část vložených investic, které by proběhly za dobu Vašeho manželství. To, že manželka nemá řidičské oprávnění, myslím není na závadu, aby nemohla ze společného majetku dostat ve vyrovnání práve to auto. Záleží samozřejmě také na výši příjmů za dobu trvání manželství a s tím související např. úspory nebo jiné finanční vklady (peněžní a jiné fondy, akcie apod). Určitě bude nutné ve Vašem případě sehnat si na zastupování dobrého právníka, protože se jedná o vysoké nároky. My zde můžeme poradit obecně, ale Váš právník se musí seznámit se všemi podklady, které bude nutné jak k případné dohodě na oboustranně přijatelném vyrovnání a nebo bez dohody soudní cestou. Do toho bez dobrého právníka určitě nemůžete jít. A také si včas shromážděte potřebné doklady, aby se třeba něco náhodou nepoztrácelo. *nevi* I když jste spolu nebyli tak dlouho, že by se na vyžádání nedaly pořídit kopie (faktury, výpisy apod.)

Ohodnoceno: 2x
 
Od: josefk*
Datum: 08.05.09 20:44

Děkuji moc za odpověď,

Nejsem na tom vzhedem k platbám hypotéky a lízinku moc dobře finančně, jen tak tak to zvládám, proto vize majetkového vyrovnání za věci, do kterých jsem investoval jen já mi přide velmi krutá.

Hlavně mi šlo o dům, ze kterého se již odstěhovala do pronajatého bytu, ale bojím se, aby až jí dojdou prostředky se nechtěla nastěhovat zpět, měla by na to právo?

I přes to, že se rozvedeme?

U auta by mne zajímalo, jaká hodnota se bere, zda pořizovací anebo tržní v daný okamžik, protože auto je 2 roky staré a ze své původní ceny již spadlo na polovinu, ovšem bez řidičského oprávnění ji bude stejně k ničemu.

Jinak žádné z ostatních investic, které jste zmínila, neproběhly, jen já si platím životní pojistku.

Doklady o pořízení nemovitosti atd si raději uschovám, abych zamezil "náhodné" ztrátě, děkuji za upozornění

Od: lidka*
Datum: 08.05.09 21:14

Dobrý večer! V tomto případě mohu poradit z vlastní zkušenosti. Jen s tím rozdílem, že ta oškubaná jsem měla být já. Ale člověk se nesmí dát a pokud ví, že je to lumpárna, tak to vůbec musí bojovat. A mě se to podařilo, i když to trvalo nějaký ten rok a vyhrála jsem až u odvolacího soudu. Ale nesmí se spoléhat jenom na spravedlnost - ta mnohdy nefunguje jak by měla. Jinak si myslím, že to nebude lehké. Ono se moc nezkoumá, zda někdo vydělává víc. Prostě se to posuzuje jako příjmy v manželství a samozřejmě také výdaje. Takže tam může být i problém s tím, že jste platil hypotéku ze společných peněz, resp. z peněz v manželství. Proto asi ten návrh na vysoké vyrovnání. Spočítejte si, kolik jste zaplatil ve splátkách za dobu trvání manželství a kolik z toho činí polovina. V případě, že se rozvedete, dům je Váš a ona nebude mít žádné vlastnické právo k domu. Potom můžete zažádat o zrušení trvalého pobytu ve Vašem domě na ohlašovně příslušného městského nebo obecního úřadu. To provedou ve správním řízení. Ale jinak trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nezakládá žádné vlastnické právo. Ale to zrušení bych doporučila. Sežeňte si už předem nějaký doklad o tom, kdy se odstěhovala - třeba svědeckou výpověď. U movitého majetku se bere odhadní cena - znalce nám určil soud. No, to víte, řidičák může mít kamarád. Ale napadlo mě, zda nejste OSVČ a nemáte auto pro podnikání? Než jsem četla Vaši odpověď, prohlížela jsem na internetu denní tisk a zrovna jsem tam vyčetla, že v případě rozvodu a vypořádání majetku má druhý partner i nárok na polovinu stavebního spoření, takže by se to mohlo týkat i životní pojistky. Ale to nechci strašit. To je snad vše. Nemám ráda, když chce někdo někoho využívat. A Vy jste si asi svou paní hodně hýčkal, že? Stejně si myslím, že se asi nedohodnete (i když by to bylo nejlepší, ale pokud by to bylo přijatelné i pro Vás). Myslím, že bez právníka se neobejdete. I když mě tedy vůbec nepomohl, naopak. V klidu si to všechno projděte, všechno promyslete a klidně se ještě ptejte. Jsou tu dobří a ochotní "poradci".

Ohodnoceno: 0x
 
Od: katerina*
Datum: 22.01.14 11:22

u auta a u ostatních movitých věcí se bere hodnota věci v tu danou chvíli ne kupní např. auto jste koupil za 500tis je dva roky staré hodně používané takže jeho cena se sníží třeba na částku 300tis. a takhle je to třeba i s mikrovlnkou, pračkou atd. jinak vaše žena i když nemá řidičák může si chtít nárokovat finanční vyrovnání, ale pokud vše doložíte asi nepochodí.

a když se rozvedete zajistěte zrušení trvalého pobytu. Jinak vrátit se zpět nemůže jen v tom případě, že by jste s ní chtěl žét znovu. Ale u vás asi bude platit přísloví do stejné řeky nevstoupím dvakrát.

Jinak dnes je už každý že chce peníze a peníze a peníze i za tu cenu, že druhému to uškodí na to už nikdo nekouká.

tak vám přeji hodně štěstí a silné nervy.

Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.