Nájemní smlouva - vzor

Od: Datum: 01.02.13 17:02 odpovědí: 3 změna: 01.02.13 18:19

Dobrý den,mohl by mě někdo poslat ověřenou nájemní smlouvu?


Seznam odpovědí:
 
moment čekejte prosím, probíhá přenos dat...
Zobrazení struktury odpovědí v otázce
Skrytí struktury odpovědí v otázce
Zobrazení struktury odpovědí v otázce

 

Odpovědi na otázku:
Od: dht*
Datum: 01.02.13 17:08

Dobrý den

To musíte alespoň trošku specifikovat jestli budete pronajímatel nebo nájemce, jestli se jedná o pronájem nemovitosti nebo věci movité ( tady by stačila smlouva o dočasném převodu vlastnických práv) a také jak si vysvětlit pojem "ověřenou", máte na mysli takovou, co je v souladu se zákonem nebo takovou, co ověřila třetí osoba?

Ohodnoceno: 2x
 
Od: gratchemmorgan
Datum: 01.02.13 18:12

Smlouva by měla být ověřena zákonem a jsem pronajímatelem bytu.

děkuji za odpověď.

Od: dht*
Datum: 01.02.13 18:19

Vzor
Smlouva o nájmu bytu
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvale bytem:
(dále jen "pronajímatel”)
a
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvale bytem:
(dále jen "nájemce”)
I.
Prohlášení pronajímatele

1.1. Pronajímatel prohlašuje, že je majitelem bytové jednotky č. ..., která se nachází ve 3. nadzemním podlaží v budově č. p. ..., o velikosti 2 + 1, na pozemku evidovaném jako stavební parcela č. ..., vše v katastrálním území ..., obec ... (dále jen též jen jako "byt" či "nemovitost").
Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. ... vedeném Katastrálním úřadem pro ... kraj, Katastrálním pracovištěm ...
II.
Předmět smlouvy

2.1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za nájemné do užívání byt uvedený v článku I této smlouvy včetně jeho vnitřního vybavení a nájemce se mu za to zavazuje zaplatit nájemné za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
2.2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke smluvenému účelu nájmu, tj. bydlení.
2.3. Stav, vybavení a příslušenství bytu jsou podrobně uvedeny v Protokolu o předání
a převzetí bytu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1).
III.
Vymezení a doba trvání nájmu

3.1. Pronajímatel přenechává nemovitost nájemci do užívání na dobu od ... do ...
IV.
Práva a povinnosti nájemce

4.1. Nájemce tímto prohlašuje, že skutečný stav předmětu nájmu je mu znám, a to
z jeho osobní prohlídky provedené oprávněným zástupcem, což stvrzuje podpisem této smlouvy.
4.2. Nájemce se zavazuje udržovat předmět nájmu ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
4.3. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu dále dávat do nájmu (podnajímat). Nájemce není oprávněn provádět stavební úpravy ani jinak měnit charakter předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Porušení kteréhokoliv z těchto ustanovení se považuje za hrubé porušení povinností vyplývající z nájemní smlouvy.
4.4. Spolu s nájemcem jsou oprávněny předmět nájmu užívat tyto osoby:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Jméno a příjmení
Rodné číslo
4.5. Pronajímatel si vyhrazuje udělit souhlas s přijetím nebo změnou osoby užívající byt.
4.6. Nájemce bude zajišťovat a hradit běžnou údržbu předmětu nájmu.
4.7. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli svou dlouhodobou nepřítomnost v bytě spojenou se složitou dosažitelností své osoby. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.
V.
Práva a povinnosti pronajímatele

5.1. Pronajímatel je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání, je zodpovědný za celkovou údržbu topení, rozvodů elektrické energie, plynu a vody. Jakékoli opravy provedené na předmětu nájmu budou uskutečněny v době vyhovující oběma smluvním stranám. V případě, že pronajímatel neodstraní závady bránící řádnému užívání v dohodnuté lhůtě, je nájemce oprávněn po předchozím upozornění pronajímatele odstranit tyto závady na vlastní náklady a takto vynaložené náklady pronajímateli přeúčtovat.
5.2. Pronajímatel zajistí dodávku služeb spojených s užíváním předmětu nájmu, a to dodávku elektřiny, tepelné energie, plynu, teplé a studené vody a odvoz odpadků.
VI.
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním předmětu nájmu

6.1. Nájemce je povinen platit nájemné, jež činí ... Kč měsíčně a zálohy na úhradu plnění poskytovaných s užíváním bytu (dodávka elektřiny, tepelné energie, plynu, vodného, stočného a za odvoz odpadů) ve výši ... Kč měsíčně. Pronajímatel je povinen provést na základě vyúčtování skutečné spotřeby od poskytovatelů služeb vzájemné vyrovnání. Toto vyúčtování předá nájemci nejpozději do 30 dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů služeb. Případné přeplatky či nedoplatky si smluvní strany vrátí/uhradí, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení vyúčtování
6.2. Pravidelná platba nájemného a záloh na úhrady plnění poskytovaných s užíváním bytu počíná měsícem ... a tyto platby budou vždy hrazeny ke dvacátému dni příslušného měsíce bankovním převodem na účet pronajímatele č. ... vedený u ...
VII.
Ukončení nájemní smlouvy

7.1. Nájemní vztah založený touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
7.2. Tato smlouva může být ukončena též písemnou dohodou smluvních stran.
7.3. Ke dni ukončení smlouvy se nájemce zavazuje předat pronajímateli předmět smlouvy ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O převzetí bytu sepíší smluvní strany písemný protokol.
VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy srozuměny a tato je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, není uzavřena pod nátlakem, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojují své podpisy.
Praha, 1. prosince 2011
... ...
nájemce pronajímatel
Příloha:
Protokol o předání a převzetí bytu
Ohodnoceno: 0x
 

 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz

 
Copyright © 2004-2017 Poradna Poradte.cz. Všechna práva na poradně Poradte.cz vyhrazena.